Mr. Pratik P. Kannaik

Instructor in Physical Education

Mr. Devesh N. Naik

System Administrator

Mrs. Yashashri Naik

U.D.C.

Mr. Raya V. Kerkar

Librarian Grade – I

Mrs. Priti N. Sawant

Jr. Stenographer

 

Mr. Kannaya K. Naik

L.D.C.

Mr. Babu alias Sandesh Nhanu Shetgaonkar

L.D.C.

Mr. Prasad R. Mandrekar

L.D.C.

Mr. Shubham D. Mhamal

M.T.S.

Mr. Sahadev B. Sawant

M.T.S.

Ms. Diksha D. Sawant

M.T.S.

Ms. Shradha S. Barde

M.T.S.

Mr. Vikas G. Shetkar

M.T.S.

Mrs. Mary Barretto

M.T.S.